అన్నగారి భోజనశాల

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

https://bit.ly/annacanteen


నిరుపేదలకు "అన్న" ప్రసాదం
మే 28 నుండి హిందూపూర్ లో అందుబాటులోకి అన్నగారి భోజనశాల మే 29 నుండి గుంటూరు లో అందుబాటులోకి అన్నగారి భోజనశాలమెనూ : మధ్యాహ్నం అన్నం ,కూర,పప్పు/సాంబార్,పరుగు,పచ్చడి